Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.
Начало на курса:
Край на курса:

Начало на записването:
Край на записването:

Такса за участие: —

Социална подкрепа на лица и семейства - гр. 27, окт. - ноем. 2013

14-10-2013

Социална подкрепа на лица и семейства - гр. 27, окт. - ноем. 2013Уважаеми
участници в
курса,Настоящото
обучение е насочено към   социални
работници от отделите „Социално подпомагане" в системата на АСП.Целта на
обучението е
да запознае участниците с принципите на съвременната
социална политика, процеса на деинституционализация и нормативната база в
сферата на социалните дейности; да представи същността на резидентните услуги,
осъществявайки връзката между клиенти и доставчици; да покаже рисковете в
работата на социалния работник и какви модели на безопасно поведение трябва да
следват социалните работници при работа с рискови групи и маргинализирани
общности. Обучението ще представи и правилата за организация на документооборот
в структурата на АСП и ще покаже механизмите на взаимодействие с институциите и
гражданските организации при координиране на работата им по случай.Очаквани
резултати:Всеки
участник, успешно завиршил програмата ще може:


 • Да
  прилага принципите на съвременната социална политика, допринасяйки за
  осъществяването на процеса на деинституционализация според действащата
  нормативна база;

 • Ефективно
  да разрешава случаи и да използва резидентните услуги като инструмент в
  практиката си;

 • Да
  прилага защитни механизми във високорискова среда по отношение на изпълнението
  на служебните си задължения и да може да извършва превантивна работа сред
  застрашените групи;

 • Да
  създава, съхранява и вписва съответната документация;

 • Да
  използва механизмите за взаимодействие с институциите и гражданските
  организации и координира работата им по случай.

След приключилата присъствена форма, обучението ще продължи на  Дистанционната платформа на ЦРЧРРИ при следните условия и специфики.

Дистанционното
обучение е виртуален обучителен процес - с поставяне на
индивидуални задачи,  въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и
т.н. в организираните за целта рубрики.

Работата на всеки участник ще се състои от публикуване на съобщения във виртуалните класните стаи,
коментиране на теми, поставени от обучителите
(наричани тютори) и обмяна на идеи и информация с членовете на
групата.

Според графика
на платформата ще  се отваря нов модул, съгласно установената
програма, която има следното разпределение:

1. Регистрация и изготвяне на личен
учебен план (ЛУП)
-
14 - 18 окт. 2013

2. Управление на социалните услуги (СУ) -
същност, състояние, перспективи. СУ в общността и специализираните институции
, тютор Константина Трифонова, Агенция
за социално подпомагане
- 21 - 27 окт.

3. Модели на безопасно поведение на
социални работници
, тютор Ирина Янева и Яблена Христова - Институт
по психология на МВР
- 27 окт. - 3 ноем.

5.Административните структури на
централно и общинско ниво и правилата за взаимодействие с тях
, тютор Емилия Бачовска, Агенция за социално
подпомагане
- 4 - 9 ноем.

6. Работа по случай, тютор Дашенка Кралева, ФИЦЕ - България - 9 - 14 ноем.

7. Вътрешни правила за документооборот, тютор Камелия Ангелова, Агенция за социално
подпомагане
- 15 - 21 ноем.

Във времето,
определено за протичане на всеки модул тюторът
ще поставя задачите, които ще се обсъждат, ще ръководи дискусии, ще предоставя
методическа помощ и ще предлага обяснение или изясняване на съдържанието при
необходимост. За приключване на модула тюторът оценява участието на всеки
курсист и прави своето обобщение, което синтезира основните резултати от
работата. Процесът протича във виртуална класна стая.

Участниците във
виртуалното обучение
имат предимството да се включват в учебния
процес в най-удобно за тях време,

Когато, поради
неотложна работа по лични причини на участникът се налага да „отсъства" от
виртуалната класна стая, това трябва да се съобщи на мениджъра на обучението.

Продължителността
на
дистанционното обучение е от 20 септември до 20
октомври 2013 г.. Обучението
приключва с обобщаващ тест, който ще се осъществи на 22 ноември 2013 г.

Курсът 
приключва с издаване на Удостоверение по образец на МОМН на всеки
участник след успешно положен тест.