Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.
Начало на курса:
Край на курса:

Начало на записването:
Край на записването:

Такса за участие: —

Социална подкрепа на лица и семейства, гр. 8, май-юни 2013

16-05-2013

Социална подкрепа на лица и семейства, гр. 8, май-юни 2013

 

Уважаеми участници в курса,

Настоящото обучение е насочено към  главни социални работници от дирекциите „Социално подпомагане" в системата на АСП.

Целта на обучението е участниците да се запознаят с принципите на разработване на експертни анализи и становища, свързани с предоставянето на социални услуги; начините за извършване на аналитична и изследователска дейност в социалната сфера; да познават спецификата на различните целеви групи, подлежащи на социално подпомагане като ръководи и провежда работата с тях;да може да осъществява връзката с други административни и граждански организации; да координира работата на екип по случай и изпълнява функциите на наставник.

Очаквани резултати:

  • Всеки участник ще придобие необходимите компетенции за разработване на експертни анализи и становища, свързани с предоставянето на социални услуги;
  • Ще може да извършва аналитична и изследователска дейност в социалната сфера;
  • Ще може да диференцира различните целеви групи, подлежащи на социално подпомагане като ръководи и провежда работата с тях;
  • Ще познава и прилага механизмите за координиране на работата по случай в рамките на екипа и между екипа и другите административни и граждански организации.

След приключилата присъствена форма, обучението ще продължи на  Дистанционната платформа на ЦРЧРРИ при следните условия и специфики.

Дистанционното обучение е виртуален обучителен процес - с поставяне на индивидуални задачи,  въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и т.н. в организираните за целта рубрики.

Работата на всеки участник ще се състои от публикуване на съобщения във виртуалните класните стаи, коментиране на теми, поставени от обучителите (наричани тютори) и обмяна на идеи и информация с членовете на групата.

Според графика на платформата ще  се отваря нов модул, съгласно установената програма, която има следното разпределение:

1. Регистрация и изготвяне на личен учебен план (ЛУП) - 17 - 18 май 2013

2. Работа в екип, тютор проф. Стойко Иванов, преподавател в Софийски университет, Шуменски университет, Пловдивски университет Русенски университе - 21 - 31 май

3. Социална оценка - събиране и анализ на информация. Целеполагане, тютор Дашенка Кралева - експерт-обучител и председател на ФИЦЕ-България - 31 май - 9 юни

4. Методи и техники в работата с целеви групи, подлежащи на социално подпомагане, тютор Мирияна Сирийски, експерт-обучител от фондация „ДеПасарел-България" - 10 - 16 юни

5.Административните структури на централно и общинско ниво и правилата за взаимодействие с тях, тютор Емилия Бачовска, гл. експерт в отдел „Човешки ресурси" на АСП - 16 - 20 юни

 

 

Във времето, определено за протичане на всеки модул тюторът ще поставя задачите, които ще се обсъждат, ще ръководи дискусии, ще предоставя методическа помощ и ще предлага обяснение или изясняване на съдържанието при необходимост. За приключване на модула тюторът оценява участието на всеки курсист и прави своето обобщение, което синтезира основните резултати от работата. Процесът протича във виртуална класна стая.

Участниците във виртуалното обучение имат предимството да се включват в учебния процес в най-удобно за тях време,

Когато, поради неотложна работа по лични причини на участникът се налага да „отсъства" от виртуалната класна стая, това трябва да се съобщи на мениджъра на обучението.

Продължителността на дистанционното обучение е от 18 май до 21 юни 2013 г.. Обучението приключва с обобщаващ тест, който ще се осъществи на 21 юни 2013 г.

Курсът  приключва с издаване на Удостоверение по образец на МОМН на всеки участник след успешно положен тест.