Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.
Начало на курса:
Край на курса:

Начало на записването:
Край на записването:

Такса за участие: —

"Социална работа за деца и семейства в риск" - ГРУПА 12, септ. - окт. 2012

25-09-2012

 

Уважаеми участници в курса,

Настоящото обучение е насочено към  социални работници от дирекциите „Социално подпомагане" в системата на АСП.

Целта на обучението е задълбочаване на знанията относно ефективното прилагане на политиките, програмите и мерките за социалната работа с деца и семейства в риск; усъвършенстване на уменията за работа с децата и техните семейства във връзка с различните форми на насилие, усъвършенстване на умения за работа с доставчиците на социални услуги на различни равнища.

Очаквани резултати:

  • Запознаване с новата стратегия в политиката за социална работа с деца и семейства в риск и развиване и надграждане на умения за успешното й реализиране;
  • Повишаване нивото на мотивация на служителите за успех на социалните политики, програми и мерки, насочени към оказване на социална подкрепа на деца и семейства в риск;
  • Запознаване с етапите на работа по случай и развиване на умения за използване и прилагане на базови техники за оценка на потребностите, извеждане на приоритети и работни цели;
  • Запознаване с причините за възникване на девиантно поведение и умения за разработване на стратегии и техники за промяна на поведението;
  • Овладяване на знания и практически умения за работа със семейства на деца, ползващи резидентни социални услуги, за създаване, запазване и развиване на контакта родител - социален работник и подобряване връзките родител - дете;
  • Познаване на основните теоретични постановки, регламентиращи работата на терен със семейства и придобиване на техники за овластяване на клиента, за развиване на уменията за грижи към детето, създаване на връзки в общността;
  • Изграждане на умения за работа с децата и техните семейства във връзка с различните форми на насилие;
  • Усъвършенстване на работата на служителите по отношение административното обслужване и прилагането на схемите за социална сигурност спрямо модернизираната нормативна рамка;
  • Развитие на умения за справяне със стреса в работата.

След приключилата присъствена форма, обучението ще продължи на  Дистанционната платформа на ЦРЧРРИ при следните условия и специфики.

Дистанционното обучение е виртуален обучителен процес - с поставяне на индивидуални задачи,  въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и т.н. в организираните за целта рубрики.

Работата на всеки участник ще се състои от публикуване на съобщения във виртуалните класните стаи, коментиране на теми, поставени от обучителите (наричани тютори) и обмяна на идеи и информация с членовете на групата.

Според графика на платформата ще  се отваря нов модул, съгласно установената програма, която има следното разпределение:

1. Регистрация и самоподготовка - 25 - 29 септември 2012

2. Съвременна социална политика на социална работа с деца и семейства в риск, тютор Дашенка Кралева - експерт-обучител от ФИЦЕ-България - 1 - 14 октомври 2012

3. Работа с клиенти, свързана с административното обслужване. Схеми за социална сигурност, тютор Теодора Додева - главен експерт отдел „Координация на схемите за социална сигурност", АСП - 15 - 18 октомври 2012

4. Социалния работник в социалната работа, - тютор Дашенка Ташкова, експерт-обучител от „ФИЦЕ-България" - 18 - 22 октомври 2012

5.Работа с деца и младежи с девиантно и делинквентно поведение, - тютор Дашенка Ташкова, експерт-обучител от „ФИЦЕ-България" - 22 - 25 октомври 2012

6. ИЗПИТ - 26 октомври 2012

 

Във времето, определено за протичане на модула тюторът ще поставя задачите, които ще се обсъждат, ще ръководи дискусии, ще предоставя методическа помощ и ще предлага обяснение или изясняване на съдържанието при необходимост. За приключване на модула тюторът оценява участието на всеки курсист и прави своето обобщение, което синтезира основните резултати от работата. Процесът протича във виртуална класна стая.

Участниците във виртуалното обучение имат предимството да се включват в учебния процес в най-удобно за тях време.

Когато, поради неотложна работа по лични причини на участникът се налага да „отсъства" от виртуалната класна стая, това трябва да се съобщи на обслужването от страна на тютора и на групите във виртуалната класна стая.

Всеки  един участник, който е отсъствал постоянно две седмици без да съобщи на обслужването от страна на тютора ще бъде лишен от посещение на курса.

Продължителността на дистанционното обучение е от 1 до 26 октомври 2012 г.. Обучението приключва с обобщаващ тест, който ще се осъществи на 26 октомври 2012 г.

Курсът  приключва с издаване на Удостоверение по образец на МОМН на всеки участник след успешно положен тест.