Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.

Актуални промени в нормативната уредба в областта на обществените поръчки

15-02-2012

Актуални промени в нормативната уредба в областта на обществените поръчки

 

Уважаеми участници,

настоящото обучение е разработено за служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика, както и за служители от други държавни и общински администрации, социални партньори, НПО, които се занимават с провеждането на обществени поръчки и администрирането на договори по такива поръчки.

Целите на обучението включват:

  • Анализ на основните промени в националното законодателство в областта на обществените поръчки;
  • Надграждане знанията относно практиката на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС) и представяне на често допусканите грешки при възлагане на обществени поръчки.

Очаквани резултати:

На база на получените знания по време на обучението, участниците ще са в състояние да:

  • Прилагат новите законодателни изисквания в областта на обществените поръчки в своята работа;
  • Избягват законови нарушения и често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки.

На платформата за дистанционно обучение курсът е отворен за последваща индивидуална консултация.

 

Успех в обучението!