Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.
Начало на курса:
Край на курса:

Начало на записването:
Край на записването:

Такса за участие: —

Социална подкрепа на лица и семейства-септ.2011 гр.15

12-09-2011

Социална подкрепа на лица и семейства-септ.2011 гр.15

 

Социална подкрепа на лица и семейства, гр.15-септември 2011

 

Уважаеми участници в курс "Социална подкрепа на лица и семейства",

Настоящото обучение е насочено към  служители от отделите "Социална закрила" и "Хора с увреждания и социални услуги" от Агенция за социално подпомагане.

Целта на обучението е запознаване с актуалните моменти на съвременната социална политика и практика при работа с уязвими групи от населението, обмен на познания и добри практики.

Очаквани резултати:

  • Повишаване на знания и умения за ефективно прилагане на политиките за социална интеграция на групите в неравностойно положение;
  • Повишаване степента на съпричастност на служителите към решаването на проблемите на уязвимите групи;
  • Повишаване нивото на мотивация на служителите за успех на социалните политики, програми и мерки, насочени към оказване на социална подкрепа на лица и семейства;
  • Усъвършенстване на уменията за качествено обслужване на гражданите;
  • Развитие на умения за справяне със стреса в работата

Втората част на обучението, след приключилата присъствена форма, ще протече на  Дистанционната платформа при следните условия и специфики.

Дистанционното обучение е виртуален обучителен процес, с поставяне на индивидуални задачи,  въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и т.н.

Работата ще се състои от изпращане на и-мейли до класните стаи, коментиране на теми, поставени от тютора и обмяна на идеи и информация с членовете на групата.

Според графика на платформата ще  се отваря нов модул, съгласно установената програма. Програмата включва следните  модули:

1. Работа с клиенти, свързана с административното обслужване. Схеми за социална сигурност, тютор Мария Стамболиева

2. Социално включване на етнически общности в неравностойно положение, тютор Илко Йорданов

3. Социални услуги в общността, тютор Константина Трифонова

4. Правни аспекти на социална работа с деца и семейства, тютор доц. Лиляна Стракова 

5. Управление на човешките ресурси, тютор Емилия Бачовска

Във времето, определено за протичане на модула тюторът ще поставя задачите, които ще се обсъждат, ще ръководи дискусии, ще предоставя методическа помощ и ще предлага обяснение или изясняване на съдържанието при необходимост. За приключване на модула тюторът оценява участието на всеки курсист и прави своето обобщение, което синтезира основните резултати от работата. Процесът протича във виртуална класна стая.

Участниците във виртуалното обучение имат предимството да се включват в учебния процес в най-удобно за тях време, спазвайки следните стъпки:

Всеки участник ще изпрати мин. две съобщетия, съотнесени до предмета за седмицата във виртуалната клусна стая /това изключва съобщенията в Виртуалното-кафене/.

Съобщенията трябва да са приблизително 10 реда, ако големината им е над 1 страница е необходимо да ги изпращате под формата на прикачен Word-овски документ.

Когато, поради неотложна работа по лични причини на участникът се налага да „отсъства" от виртуалната класна стая, това трябва да се съобщи на обслужването от страна на тютора и на групите във виртуалната класна стая.

Всеки  един участник, който е отсъствал постоянно две седмици без да съобщи на обслужването от страна на тютора ще бъде лишен от посещение на курса.

В периода на регистрация ще получите и-мейл, информация и напътствия за това, как да използвате виртуалната класна стая. Действията са:

Получаване на адреси на сайта на класната стая и име с парола;

Получаване на напътствия и пълната програма със специфичните теми и кореспондиращите материали за модул;

Попълване на он-лайн регистрационнта форма;

Представяне на групите и другите въвеждащи действия във виртуалната класна стая.

Продължителността на дистанционното обучение е: 17.09.2011 г. до 14.10.2011 г. и в рамките на този период ще работите в обявените по-горе модули, според следния учебен график:

17.09. - 18.09.2011 г. - Регистрация на участниците;

18.09. - 23.09.2011 г. - попълване и изпращане на Личен учебен план;

19.09. - 23.09.2011 г. модул " Социално включване на етнически общности в неравностойно положение"

24.09. - 28.09.2011 г. - - модул " Работа с клиенти, свързана с административното обслужване. Схеми за социална сигурност,

 29.09. - 03.10.2011 г. - модул „ Правни аспекти на социална работа с деца и семейства ";

04.10 - 08.10.2011 г. - модул „ Управление на човешките ресурси, ".

09.10. - 13.10.2011 - модул „ Социални услуги в общността "

14.10.2011 г. - Обобщаващ тест

Курсът  приключва с издаване на Удостоверение по образец на МОМН на всеки участник след успешно положен тест.