Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.
Начало на курса:
Край на курса:

Начало на записването:
Край на записването:

Такса за участие: —

Управление на проекти с MS Project

27-07-2011

Съдържание

»
»

Уважаеми участници,
настоящото обучение е предназначено за служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика, ръководители на проекти, както и за специалисти, ангажирани с дейности по планиране и отчитане на проекти.
Целите на обучението включват:

  • Придобиване на основни знания за работа със специализирания софтуер за управление на проекти MS Project;
  • Придобиване на знания за организиране и управление на дейностите и ресурсите, необходими за изпълнението на проект, при дефинирани ограничения за време и бюджет;
  • Формиране на умения за използване на MS Project за управление на несложен проект;
• Изграждане способности за използване на средствата MS Project за разширено планиране на проект.

Очаквани резултати:
В края на този семинар участниците ще могат да :

  • Създават проекти с MS Project;
  • Дефинират задачи и връзки между тях;
  • Работят с ресурси и ресурсни назначения;
• Отчитат и анализират изпълнението на проекти.

Втората част на обучението, след приключилата присъствена форма, ще протече на  Дистанционната платформа при следните условия и специфики:
Дистанционното обучение е виртуален обучителен процес, с поставяне на индивидуални задачи,  въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и т.н.
Работата ще се състои от изпращане на и-мейли до класните стаи, коментиране на теми, поставени от тютора и обмяна на идеи и информация с членовете на групата.
Във времето, определено за протичане на дистанционното обучение тюторът ще поставя задачите, които ще се обсъждат, ще ръководи дискусии, ще предоставя методическа помощ и ще предлага обяснение или изясняване на съдържанието при необходимост. За приключване на обучението тюторът оценява участието на всеки курсист и прави своето обобщение, което синтезира основните резултати от работата. Процесът протича във виртуална класна стая.
Участниците във виртуалното обучение имат предимството да се включват в учебния процес в най-удобно за тях време, спазвайки следните стъпки:
Всеки участник ще изпрати мин. две съобщетия, съотнесени до предмета за седмицата във виртуалната клaсна стая /това изключва съобщенията във Виртуалното-кафене/.
Съобщенията трябва да са приблизително 10 реда, ако големината им е над 1 страница е необходимо да ги изпращате под формата на прикачен Word-овски документ.
Когато, поради неотложна работа по лични причини на участникът се налага да „отсъства" от виртуалната класна стая, това трябва да се съобщи на обслужването от страна на тютора и на групите във виртуалната класна стая.
Всеки  един участник, който е отсъствал в рамките на седем дни без да съобщи на обслужването от страна на тютора ще бъде лишен от посещение на курса.
Продължителността на дистанционното обучение е: 30.07-10.08.2011 г.
Семинарът завършва с издаването на  Удостоверение по образец на МОМН на всеки участник след успешно положен тест.
 
Успех в обучението!