Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.
Начало на курса:
Край на курса:

Начало на записването:
Край на записването:

Такса за участие: —

Развитие на трудовото посредничество и подобряване качеството на предлаганите услуги на клиентите на дирекция „Бюро по труда", група ІV, ноем. 2010

12-11-2010

Развитие на трудовото посредничество и подобряване качеството на предлаганите услуги на клиентите на дирекция „Бюро по труда", група ІV, ноем. 2010

 

 

Уважаеми участници в курс "Развитие на трудовото посредничество и подобряване качеството на предлаганите услуги на клиентите на дирекция „Бюро по труда",

Настоящото обучение е насочено към експерти и специалисти в Дирекция „Бюро по труда" - трудови посредници.

Целта на обучението е участниците:

  • § Да систематизират и прилагат знанията си за нормативните документи и указания, регламентиращи трудовото посредничество в дирекция "Бюро по труда";
  • § Да придобият допълнителни знания за: пазара на труда и мястото на Дирекция "Бюро по труда" като институция на пазара на труда и умения за прилагане на Технологията за работа в дирекция "Бюро по труда", процесния модел и инструментите на трудовото посредничество;
  • § Да приложат метода на S.W.O.T. анализа за извеждане на силните и слабите страни, заплахите и възможностите на дирекция "Бюро по труда" като институция на пазара на труда;
  • § Да ползват разнородни инструменти за предоставяне на услуги на клиентите на дирекция "Бюро по труда".

Очаквани резултати: придобиване на знания за състоянието и развитието на трудовото посредничество в дирекция "Бюро по труда"  и развитие  на умения за подобряване качеството на предлаганите услуги на клиентите на дирекция „Бюро по труда".

Необходимите знания участниците ще придобият чрез възможностите на интернет-базираната платформа. Програмата за обучение е проектирана в максимална степен да оползотвори възможностите, които дава обучението, доставено чрез интернет, като: неограничен достъп до различни източници на информация, използване на богат набор учебни материали, без ограничения на време и място за обучение, свобода на избора кога и колко да се прекарва в учебната платформа.

Методите за обучение са: самоподготовка, отговор на въпроси, дискусия и обмен на мнения и решаване на практически задачи. 

Всеки участник:

  • Определя своя персонален план за обучение в зависимост от входящото си ниво на компетенции и организира собственото си време;
  • Решава, кога да се обучава и да участва в дискусионните форуми.

Оценка и сертифициране:

Оценката на наученото или установяване постигнатото индивидуално ниво на компетенции е единен процес за всичките учебни части от програмата за обучение. Всяка отделна учебна част се включва при изготвянето на персонално предложение за решение на практическа задача, което е доказателство за преминаването на учебната програма, както следва.

           МОДУЛ 1:

Пазар на труда. Общи положения за устройството,  структурата и функциите на  Дирекция  "Бюро  по труда" като институция на пазара на труда

           МОДУЛ 2:

Процесен модел и обслужване  на принципа на "едно гише" в

Дирекция  "Бюро  по труда"

           МОДУЛ 3:                                                                             

Процеси  при  трудовото  посредничество  в  Дирекция  "Бюро  по труда"

          МОДУЛ 4:                                                                             

Прилагане на  инструментите при регистрация и трудовото посредничество в   Дирекция  "Бюро  по труда"

          МОДУЛ 5:                                                                              

Отговор на поставени въпроси във връзка с трудовото посредничество. Допълнителни познания по темата " Развитие на трудовото посредничество и подобряване качеството на предлаганите услуги на клиентите на дирекция "Бюро по труда"

Процесът протича във виртуалната класна стая,  спазвайки следните стъпки:

Всеки участник ще изпраща съобщенията си, които  трябва да са приблизително 10 реда, ако големината им е над 1 страница е необходимо да ги изпращате под формата на прикачен Word- документ.

Всеки  един участник, който е отсъствал постоянно две седмици без да съобщи на  тютора ще бъде лишен от посещение на курса.

В периода на регистрация ще получите и-мейл, информация и напътствия за това, как да използвате виртуалната класна стая. Действията са:

Получаване на адреси на сайта на класната стая и име с парола;

Получаване на напътствия и пълната програма със специфичните теми и кореспондиращите материали за модул;

Практикуването на команди в зависимост от преглеждането и изпращане на съобщения;

Попълване на он-лайн регистрационнта форма;

Представяне на групите и другите въвеждащи действия във виртуалната класна стая.

Продължителността на дистанционното обучение е: 15.11.2010 г. до 15.12.2010 г. и в рамките на този период ще работите в обявените по-горе модули, според следния учебен график:

15.11. - 17.11.2010 г. - Регистрация на участниците;

15.11. - 17.11.2010 г. - Заявяване на персонален  план за обучение;

18.11. - 15.12.2010 г. - Самоподготовка, подготовка на 2 практически задачи, участие в дискусионните форуми, съгласно персоналния план за обучение на участника.

След успешното приключване на курса на всеки участник се издава  сертификат.

Успешна и ползотворна работа!

Лина Костадинова, мениджър на курса