Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.
Начало на курса:
Край на курса:

Начало на записването:
Край на записването:

Такса за участие: —

"БЪРЗ СТАРТ", юли 2010

24-06-2010  

Уважаеми участници в курс"Бърз старт", юли 2010,

Настоящото обучение е насочено към новопостъпили служители на експертни длъжности  в администрацията на Агенция за социално подпомагане - централно управление и териториални дирекции.

Целта на обучението е новопостъпилите служители да се приобщят към ценностите и целите в системата на социалното подпомагане като се запознаят с приоритетните направления в съвременната социална политика и социална работа.

Очаквани резултати:

  • Усвояване на необходимите знания и умения за успешен старт на новото работно място;
  • Ускоряване процеса на идентификация на служителите със съвременните ценности и цели на системата на социалното подпомагане;
  • Увеличаване числеността на успешно адаптиралите се новоспостъпили служители и ограничаване броя на напусналите през първата една година от назначаването им;
  • Повишаване нивото на мотивацията на служителите за успех на социалните политики, програми и мерки, с реализирането на които те са пряко ангажирани в конкретната им работна среда.

Втората част на обучението, след приключилата присъствена форма, ще протече на  Дистанционната платформа при следните условия и специфики.

Дистанционното обучение е виртуален обучителен процес, с поставяне на индивидуални задачи,  въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и т.н.

Работата ще се състои от изпращане на и-мейли до класните стаи, коментиране на теми, поставени от тютора и обмяна на идеи и информация с членовете на групата.

Програмата по курса на Платформата за дистанционно обучение включва следните модули:

1. Управление на социалните услуги в общността и специализираните институции

Тютор Петя Демирева, началник отдел „Интеграция на хора с увреждания", дирекция „Социална закрила и социално включване"

2. Работа с клиенти, свързана с административното обслужване. Схеми за социална сигурност

Тютор Мария Стамболиева, началник отдел „Координация на системите за социална сигурност", АСП

3. Управление на човешките ресурси. Кариерно развитие

Тютор Емилия Бачовска, главен експерт отдел „Управление на човешките ресурси", АСП

При започването на нов модул, водещият тютор ще се представя и ще поставя съответните задачи. Обслужването от страна на тютора се свързва с водене на дикусии, предоставяне на техническа помощ и предлагане на необходими обяснение или изясняване на съдържанието по изложения проблем. При приключване на съответния модул, обслужването от страна на тютора се свързва с изпращане на съобщение, което синтезира основните последствия от работата. Процесът протича във виртуалната класна стая.

Участниците във виртуалното обучение имат предимството да се включват в учебния процес в най-удобно за тях време, спазвайки следните стъпки:

Всеки участник ще изпрати мин. две съобщетия, съотнесени до предмета за седмицата във виртуалната клусна стая /това изключва съобщенията в Виртуалното-кафене/.

Съобщенията трябва да са приблизително 10 реда, ако големината им е над 1 страница е необходимо да ги изпращате под формата на прикачен Word-овски документ.

Когато, поради неотложна работа по лични причини на участникът се налага да „отсъства" от виртуалната класна стая, това трябва да се съобщи на обслужването от страна на тютора и на групите във виртуалната класна стая.

Всеки  един участник, който е отсъствал постоянно две седмици без да съобщи на обслужването от страна на тютора ще бъде лишен от посещение на курса.

В периода на регистрация ще получите и-мейл, информация и напътствия за това, как да използвате виртуалната класна стая. Действията са:

Получаване на адреси на сайта на класната стая и име с парола;

Получване на н въвеждане в преглеждането и изпращането на съобщения;

Получаване на напътствия и пълната програма със специфичните теми и кореспондиращите материали за модул;

Практикуването на команди в зависимост от преглеждането и изпращане на съобщения;

Попълване на он-лайн регистрационнта форма;

Представяне на групите и другите въвеждащи действия във виртуалната класна стая.

Продължителността на дистанционното обучение е: 29.06.2010 г. до 23.07.2010 г. и в рамките на този период ще работите в обявените по-горе модули, според следния учебен график:

29.06. - 01.07.2010 г. - Регистрация на участниците;

02.07. - 08.07.2010 г. - модул Управление на социалните услуги (СУ) в общността и специализираните институции";

09.07. - 16.07.2010 г. - модул Работа с клиенти, свързана с административното обслужване (АО). Схеми за социална сигурност;

17.07. - 21.07.2010 г. - модул Управление на човешките ресурси. Кариерно развитие;

21.07. - 23.07.2010 г. - Обобщаване и крайно оценяване.

Курсът  приключва с издаване на сертификат на всеки участник след успешно положен тест.