Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.

Управление на риска. Управление на корупционния риск в публичната администрация

08-09-2009

Управлението на риска е динамичен процес, който се обуславя от външните и вътрешните условия, в които организациите функционират. Той представлява част от цялостното управление на администрацията и се осъществява на всички нейни йерархични нива.

Управлението на риска се обуславя от стратегическите и оперативните цели на всяка организация. Обучението ще представи Стратегията за управление на риска в системата на МТСП в контекста на целите, заложени в Стратегическия план на МТСП за периода 2008 – 2011г. и Оперативния план на МТСП за 2009г.

Управлението на корупционния риск е друг актуален проблем, пред който е изправена държавната администрация. Познаването и умението за осъществяване на подобно управление както от служителите на ръководни позиции,  така и от експертите на всички нива в йерархията на администрацията е предпоставка за превенция на корупционните практики, а оттам и за стабилното функциониране на системата като цяло.

Основните цели на настоящото обучение са:

§  усвояване на знания за същността, целите и методологията на процеса на управление на риска в организацията;

§  запознаване със същността, целите и обхвата на Стратегията за управление на риска в МТСП;

§  придобиване на задълбочени познания за основните принципи и методи в областта на превенцията и противодействието на корупцията;

§  усвояване на знания за разработване на правила и процедури за контрол върху корупционния риск.