Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.

Описания на курсове

Осигуряване на приемственост за подобряване обслужването на клиенти от уязвимите групи от публичната администрация

22-03-2021 ОБОСНОВКА Прилагането на ефективна модерна политика за социална закрила и социално включване предполага наличие на система за изграждане и постоянно развитие на професионалните умения и квалификация на служителите от публичната администрация, които обслужват клиенти от уязвимите групи. Това е породено от обстоятелството, че развитието на политиките в социалната сфера често изисква оптимизиране на действащи или внедряване на нови работни процеси, които от своя страна повишават изискванията към...

Осигуряване на приемственост за подобряване на обслужването на клиентите в институциите на пазара на труда

13-11-2020 ОБОСНОВКА Модерната политика за управление на човешкия капитал предполага система за изграждане и постоянно развитие на професионалните умения и квалификация на служителите в институциите на пазара на труда. Провеждането на динамична и проактивна политика за повишаване на заетостта и намаляване на безработицата, особено сред уязвимите групи, внедряването и оптимизирането на все по-нови процеси в дейността на работещите в институциите на пазара на труда, налага в тази специфична сфера, непрекъснато да се...

ТЕСТ – ВХОДЯЩО НИВО ЗА КУРС „ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ“ 2020

09-10-2020 Уважаеми участници, Добре дошли на Платформата за дистанционно обучение на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи /ЦРЧРРИ/! Този онлайн тест е разработен с оглед обективно определяне на входящите познания на кандидатите за курс "Програмно осигуряване"2020. Тестът се състои от две части - входящ тест по английски език за ниво В1 и входящ тест за проверка на знания по операционни системи. Първият тест (по английски език) ще бъде активен за решаване на 15 октомври 2020 г. от...

Законът за личната помощ и извършването на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания – обмен на опит и добри практики в работата на институциите и организациите

17-06-2020 Законът за личната помощ влезе в сила през 2019г., а самото предоставяне на лична помощ започна през месец септември на същата година. Включването в механизма лична помощ е предизвикателство за всички, тъй като е нова форма за осигуряване на подкрепа на хората с увреждания. За включването в механизма лична помощ бе разработена и приета отделна Наредба. Иновативният елемент в нормативната уредба е обвързването на индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания с включването в механизма лична...

Усъвършенстване на нормативната база в сферата на социалното подпомагане. Закон за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане.

17-06-2020 ОБОСНОВКА И ЦЕЛИ НА СЕМИНАРА Последните изменения и допълнения (2019 г.) в Закона за социално подпомагане (ЗСП) са вързани с урегулирането на получаването на месечни социални помощи, обвързвайки правата на ражданите с техните задължения, а именно: - чрез полагането на общественополезен труд от безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в дирекция „Бюро по труда", и участието им в обучение за ограмотяване и/или повишаване на квалификацията, освен в случаите на майчинство или...

Добри практики при прилагане на холистичния, общностния и културосъобразния подходи в работата с уязвими групи за ефективно социално включванe

26-05-2020 ОБОСНОВКА Работата с уязвими групи е не само предизвикателство за професионалистите в различни социални сфери, но и ежедневна реалност, в рамките на която трябва да се вземат ефективни решения, адекватни на актуалните държавни политики, нормативни документи, теоретично обосновани подходи. Социалното включване е общоевропейска перспектива, която България реализира активно. Успешността му е детерминирана от доброто познаване и съобразяване с някои основни подходи, които са пряко свързани със специфики на...

Специфика при работа с деца, жертви и / или свидетели на престъпления или пострадали от насилие. Превенция на агресивно поведение при подрастващите. Интегрирани междусекторни услуги

22-05-2020 Описание: Настоящият семинар е организиран не само за овладяването на специфичните умения за работа с деца, жертви и / или свидетели на престъпления или пострадали от насилие, но и за придобиване на необходимите знания за оказване на интегрираните междусекторни услуги при работа по тези случаи и за координация между институциите в рамките на техните правомощия. Цели на обучението: • повишаване на знанията за разпознаване на случаи на насилие над деца, особено при скритите индикации за наличие...

Прилагане на комплексен подход при работа с уязвимите групи на пазара на труда за постигане на устойчива заетост чрез развитие на услугите и сътрудничество с работодателите

30-04-2020 ОПИСАНИЕ НА КУРСА Прилагането на индивидуален подход в обслужването е основа за качеството и ефективността на предлаганите услуги. Необходимостта от ориентация към индивидуалните потребности на лицата, представители на групите в неравностойно положение на пазара на труда и прилагането на проактивен подход в управление на взаимоотношенията с работодателите, са основни елементи за предоставяне на комплексни услуги за постигане на устойчива заетост. Обучението ще ви позволи да развиете и обогатите...

Изменения и допълнения в нормативните актове, уреждащи отпускането на семейни помощи за деца по реда на закона за семейните помощи за деца и правилника за неговото прилагане

22-04-2020 Описание В изпълнение на Решение 704 от 05.10.2018г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансофрмация на модела на административното обслужване бяха направени промени в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца (ППЗСПД), които да ги преведат в съответсвие с Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията и Закона за електронното управлене. Приетите в правилника промени, съгласно актуализирания Закон за семейните помощи влизат в сила от 1 август 2019г....

Добри практики в контролната дейност на администрацията по опазване на общественото здраве

07-04-2020 ОБОСНОВКА Опазването на общественото здраве е ключова държавна политика, насочена към предпазване от болести и ефективно лекуване на заболявания, удължаване на живота на населението в добро здраве и насърчаване на здравословен начин на живот. Общественото здраве се намира под въздействието на различни фактори - социални, икономически, генетични и пр. Пряко влияние оказват състоянието на околната среда и здравните грижи, както и нагласите и поведението на хората спрямо съхраняването на тяхното...
      1234567891011