Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.

Описания на курсове

Прилагане на политиката на равнопоставеност на жените и мъжете – практически аспекти

19-06-2019 Уважаеми участници в курса, Настоящото обучение е предвидено за служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика, от МЗ и ВРБ към министъра на здравеопазването и от други централни администрации, изпълняващи функциите на координатори по равнопоставеност на жените и мъжете. Целта на обучението е да се надградят знанията относно системата на управление на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете, както и да се развият познания за...

Професионално консултиране и кариерно развитие на потребителите на услуги за активно поведение на пазара на труда и търсене на подходящи възможности за развитие

17-05-2019 Уважаеми участници в курса, Настоящото обучение е предвидено за служители на ръководни и експертни длъжности от АЗ, на социалните партньо¬ри и на други администрации от институции и организации, работещи на пазара на труда. Професионалното консултиране и кариерното развитие имат ключова роля при подпомагане на търсещите работа лица за постигане на устойчива заетост. Ето защо повишаването на капацитета на служителите за изпълнение на дейностите, свързани с професионалното консултиране и кариерното...

“Прилагане на „коучинг“ при работа с клиенти, търсещи подкрепа от институциите на пазара на труда“ – 2019 г.

18-04-2019 Уважаеми участници в курса, Настоящото обучение е предвидено за служители на ръководни и експертни длъжности от АЗ, социални партньори и на други администрации от институции / организации, работещи на пазара на труда. Целта на обучението е да се задълбочат познанията за същността и особеностите на метода „коучинг" при предоставяне на услуги на търсещи работа лица, както и да се развият умения за прилагане на метода „коучинг" в консултантския разговор и воденето на случай. На база...

Социална работа с деца и семейства в риск - група 19; 2018 г.

05-10-2018 Уважаеми участници, Настоящото обучение е насочено към социални работници от ДСП и РДСП от АСП. Целта на обучението е да запознае участниците с основните понятия и характеристики на политиките по социално включване, социална закрила и за интеграция на хората с увреждания на Р България, както и нормативни и стратегически документи в сферата на социалното включване, социалната закрила и интеграцията на хората с увреждания. В дистанционната част на обучението участниците ще имат възможност да...

„БЪРЗ СТАРТ“ – група 2, 2018 г

03-10-2018 Уважаеми участници, Настоящото обучение е насочено към новопостъпили социални работници от ДСП на АСП. Целта на обучението е да предостави необходимите знания и умения за успешен старт на новото работно работно място на участниците, да ги запознае със същността и целите на социалното подпомагане, видовете социални помощи и социални услуги, подходите и методите на социалната работа, основни аспекти при работа с деца и семейства, както и как се извършва оценка на рисковете при работа с деца. Освен...

Трудови посредници, гр.17 - 2018 г.

17-09-2018 Уважаеми участници в курса, Настоящото обучение е предвидено за служители от дирекциите „Бюро по труда" към Агенция по заетостта, изпълняващи длъжността „Трудов посредник", които имат необходимост от повишаване на професионалната квалификация чрез надграждане на специфични знания и умения по професията. Целта на обучението е да съдейства за професионалното развитие на трудови посредници към дирекциите „Бюро по труда" чрез повишаване на знанията и уменията в областта на...

Програмно осигуряване - 2018 г.

13-09-2018 УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ, Вие се намирате в дистанционната платформа на ЦРЧРРИ. Целта на регистрацията Ви е възможността за решаването на онлайн тест по английски език, с който ще кандидатствате за участие в професионален курс "Програмно осигуряване". Моля, следвайте указанията, които сте получили предварително в писмото за регистрация. Успех на...

Социална подкрепа на лица и семейства - група 16, 2018 г.

11-09-2018 Уважаеми участници, Настоящото обучение е насочено към социални работници от ДСП и РДСП от АСП. Целта на обучението е да запознае участниците с основните понятия и характеристики на политиките по социално включване, социална закрила и за интеграция на хората с увреждания на Р България, както и нормативни и стратегически документи в сферата на социалното включване, социалната закрила и интеграцията на хората с увреждания. В дистанционната част на обучението участниците ще имат възможност да...

Обучение на ръководители в системата на Агенция по заетостта на тема: „Добър мениджър” - 2 група, 2018 г.

26-06-2018 Уважаеми участници, Настоящото обучение е разработено за новоназначени служители на ръководни длъжности от дирекциите „Бюро по труда" на Агенция по заетостта. Програмата има за цел да съдейства за професионалното развитие на новоназначените служители на ръководни длъжности от Дирекции "Бюро по труда" чрез повишаване на компетентностите им и надграждане на специфични знания и умения, необходими на ръководителите в системата на Агенция по заетостта. Целите на обучението включват: •...

Бърз старт - 2018 г.

30-05-2018 Уважаеми участници, Настоящото обучение е насочено към новопостъпили социални работници от ДСП на АСП. Целта на обучението е да предостави необходимите знания и умения за успешен старт на новото работно работно място на участниците, да ги запознае със същността и целите на социалното подпомагане, видовете социални помощи и социални услуги, подходите и методите на социалната работа, основни аспекти при работа с деца и семейства, както и как се извършва оценка на рисковете при работа с деца. Освен...
      1234567891011