Дистанционна форма на обучение

Началото на XXI в. е съпроводено с интензивно развитие на информационните технологии, които дават шанс на нови, алтернативни форми на учене, респ. на дистанционното обучение. Първите опити за учене от разстояние датират ог XIX в. (Исак Питан), а съвременното дистанционно обучение стартира за пръв път през 70 – те години на XX в. във Великобритания.

В съвременния свят дистанционното обучение се явява една от предпочитаните форма, тъй като се отличава със своята гъвкавост и достъпност. Спомената гъвкавост намира израз в прилаганите разнообразни методи на обучение и във възможността за мобилност при предлагането на учебното съдържание, което позволява да се адаптира усвояването на материала спрямо индивидуалните качества и възможности на всеки обучаван. Друго предимство е отвореността на дистанционното обучение към нетрадиционни форми на самообучение, които включват разработване на конкретни казуси, практически задачи, участие в ролеви игри и др.

Ученето от разстояние разчита на виртуални ресурси, което прави възможно обучението по всяко време и на всяко място и изисква минималната инвестиция на човешки, финансови и времеви вложения. Друго предимство се явява постоянният контакт между обучаващи и обучавани, чрез който се постига „активно учене”. Преподавателят има основна роля в този вид обучение и изпълнява функциите на ръководител и консултант. Той има за задължения да организира и провежда обучението, което включва предоставяне на материали с учебното съдържание, разработване на форми за самостоятелна работа, консултиране на обучаващите се по отделни моменти в тяхната работа и при възникнали въпроси и неясноти. Преподавателят прилага в хода на ученето и една цялостна оценка на знанията, която има за цел да покаже, доколко обучаванията е придобил определени компетентности.

Представената платформа за дистанционно обучение има за цел да подкрепи повишаването на административния капацитет на Министерство на труда и социалната политика и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Министъра на труда и социалната политика, както и на централната и териториалната администрация, социалните партньори и неправителствени организации. Предложените обучения са адресирани до служителите от админстрацията за приодобиване на компетентности, които са необходими при изпълнение на техните ръководни или експерти задължения.