Условия за ползване

В МОМЕНТА СЕ ДОУТОЧНЯВАТ!

Известие за защита на данните до потребителите на дигитални продукти на ЦРЧРРИ

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за достъп до информационните услуги, предлагани от платформата за дистанционно обучение на МТСП, pdo.chrdri.net

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ УСЛУГИ

Раздел I
Общи положения
Предмет и оповестяване на общите условия


Чл. 1. (1) Тези общи условия уреждат достъпа на потребители до услугите, предлагани от платформата за дистанционно обучение на МТСП, distancelearning.ncpedu.net и достъпни в режим on-line чрез Internet.

(2) Общите условия се оповестяват чрез Internet страниците в актуалната им редакция и справка за последното им изменение или допълнение.

(3) Потребителите имат постоянен достъп до актуалните общи условия. платформата за дистанционно обучение на МТСП, http://distancelearning.ncpedu.net ги уведомява чрез системни съобщения за настъпили в общите условия промени.

(4) За краткост, в тези общи условия платформата за дистанционно обучение на МТСП, http://distancelearning.ncpedu.net се нарича "администратор".
Потребители и информационни услуги


Чл. 2. (1) Потребители на информационните услуги могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица. Потребителите по смисъла на настоящите правила са четири категории:

1. Обучавани (Students) - Потребители, които са регистрирани на Интернет страницата http://distancelearning.ncpedu.net чрез въвеждане е-mail адрес, потребителско име и парола, изпратили са заявка за регистрация в избран курс, заплатили са таксата за него, получили са потвърждение за платена фактура и избрания от тях курс е активен в настоящия момент.
2. Регистрирани потребители - Потребители, които са регистрирани на Интернет страницата distancelearning.ncpedu.net чрез въвеждане е-mail адрес, потребителско име и парола, и които нямат статут на Обучавани в настоящия момент.
3. Служебни потребители - Потребители с разширена регистрация, определени от АДМИНИСТРАТОРА, които обслужват учебния процес. Тези потребители са разделени на няколко групи: Преподаватели (Lectors), Мениджъри (Managers), ИТ специалисти (Administrators), съобразно спецификата на техните права и задължения.
4. Нерегистрирани потребители - Потребители, които посещават Интернет страницата http://distancelearning.ncpedu.net без да извършват регистрация.

(2) За всяка една от категориите посочени в (1) са валидни следните общи права:

1. Преглед на публичните информационни страници;
2. Преглед на списък с предлаганите курсове и техните кратки описания
3. Преглед на демонстрациите;
4. Попълване на въпросник за самооценка;

(3) Регистрираните потребители, получават допълнителен достъп до:

1. Интернет формуляр за изпращане на заявка за записване в избран курс;
2. Връзка с Мениджър за наблюдение на процеса на записване за курс: получаване на информация за плащане и за потвърждаване на записване за избран курс;

(4) Обучаваните получават допълнителен достъп до виртуална класна стая на всеки курс, за който са записани. В частност са включени следните страници:

1. Личен учебен пакет, който се състои от основните учебни материали, наръчник на потребителя и формуляр на персонален учебен план и инструкция за попълването му;
2. Помощни материали, които включват библиотека от документи, материали от участници и речник;
3. Инструменти за работа в екип: виртуално кафене, учебен форум и списък на участниците;
4. Инструменти за индивидуално съдействие: система за съобщения, чрез която се осъществява връзка с преподавател, ИТ специалист или мениджър. Към съобщенията могат да се прикачат файлове.

(5) Служебните потребители получават достъп до виртуална класна стая на всеки курс, който обслужват, която има идентична структура с класната стая на обучаван. В допълнение е включена страница "Управление", която съдържа:

1. Инструмент за обработка на заявки за записване, достъпен само за мениджърите и ИТ специалистите;
2. Индивидуална статистика на обучаваните;
3. Инструмент за управление (добавяне, редакция, изтриване) на документи на платформата;
4. Разширен достъп до учебния форум и виртуалното кафене.

Характер на информацията

Чл. 3. (1) Тази страница (Site) в Internet е информационна и учебна.

(2) След като се свържат с този Site потребителите могат да използват неговите услуги само ако са изразили съгласие с настоящите общи условия и с техните изменения и допълнения по реда и начина, предвиден в тях.

 

Раздел II
Компетентност на администратора

Чл. 4. (1) Администраторът предоставя на потребителите електронен достъп до предлаганите информационни услуги при условия и ред, посочени в настоящите общи условия.

(2) Администраторът има право по всяко време да изменя, допълва или прекратява услугите предоставяни на този Site, както и да изменя, допълва или прекратява действието на настоящите общи условия.

(3) Когато след оповестяването на общите условия последват промени в нормативните актове, които водят до противоречие между разпоредбите на тези общи условия и на нормативните актове, до изменения на общите условия се прилагат повелителните разпоредби на нормативните актове от момента на влизането им в сила.

(4) В случаите на ал. 2 и 3 администраторът изготвя системно съобщение за настъпили изменения или допълнения.

Глава втора
НАЧИНИ И РЕД ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ЗА ДОСТЪП НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОСТЪПА

Раздел I
Начини и ред за даване на съгласие с общите условия и за достъп на потребителите.

Електронно потвърждение и регистрационни форми

Чл. 5. (1) За да придобие статут на регистриран потребител, обучаван или служебен потребител, съответното лице трябва да изрази съгласие с общите условия чрез електронно потвърждение при попълване на регистрационна форма.

(2) Електронното потвърждение се извършва чрез поставяне на отметка след клаузата "Запознах се с Условията за ползване и съм съгласен/а с тях." В регистрационната форма и натискане на бутона "Изпрати", разположен в края на регистрационната форма.

(3) Регистрационните форми се попълват по електронен път и са разположени на основната информационна страница "Регистрация", в рубрика "Регистрация".

Пароли и кодове

Чл. 6. (1) Регистрираните потребители и обучаваните въвеждат самостоятелно пароли (passwords) и кодове (user names), с които се регистрират в този Site.

(2) Служебните потребители получават от администратора пароли (passwords) и кодове (user names), с които са регистрирани в този Site.

(3) Паролите и кодовете по предходните алинеи са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на други лица.

(4) Потребителите са отговорни за всички действия произтекли от ползването на техните пароли и кодове.

(5) Потребителите се задължават да уведомят незабавно администратора в случай на загуба или кражба на техните пароли и/ или кодове, както и в случаите когато преценят че е възможно от тях да се възползват трети лица с цел да осъществят неоторизиран достъп до този Site.

(6) Потребителите са длъжни да предприемат превантивни мерки за да не допускат неправомерно използавене на техните пароли и кодове от трети лица. Препоръчително е:

1. периодично да променят или да искат промяна на паролата за достъп, както и незабавно да уведомяват администратора когато по тяхна преценка от паролите им се ползват трети лица;
2. да не записват своите пароли и кодове на леснодостъпни места;
3. да приключват сесията си на работа с информационните услуги чрез изключване на използвания от тях Web-browser (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer и други);
4. по своя преценка да предприемат и други мерки в тази насока.

(7) Администраторът си запазва правото да анулира потребителски кодове и пароли по всяко време без предизвестие, но само при наличие на обстоятелствата и случаите, посочени в раздел II на тази глава.

Електронна комуникация

Чл. 7. (1) Електронната комуникация се извършва от потребителя чрез чрез системата за съобщения на платформата и чрез ползвания от него E-mail.

(2) Потребителите се задължават да не използват предоставената им електронна комуникация чрез E-mail в нарушение на действащото в страната законодателство.

Раздел II
Спиране и прекратяване на достъпа

Чл. 8. (1) Администраторът спира достъпа до информационните и учебните услуги при наличието на следните обстоятелства:

1. при наличието на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства);
2. за времето за техническа профилактика за което потребителите се уведомяват предварително;
3. при несъществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от потребителите;
4. обучаваният не е заплатил дължимата от него такса.

(2) След отпадане на обстоятелствата по предходната алинея достъпът до информационните услуги се възобновява.

Чл. 9. Администраторът прекратява достъпа до информационните и учебните услуги в следните случаи:

1. при съществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от потребителите;
2. при прекратяване действието на общите условия съгласно глава пета;
3. при заявление от страна на потребител;
4. при изразено несъгласие от страна на потребителя с промените в общите условия, отправено до администратора;
5. При завършване на всеки курс се прекратява достъпа до учебните услуги за курса.

 

 

 

Глава трета
ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПРЕДОСТАВЯНАТА ИНФОРМАЦИЯ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

Раздел I
Право на собственост върху информацията

Чл. 10. (1) Правата на собственост върху предоставяните в този Site услуги и информация се упражняват от администратора и са под защита на законодателството за защита на интелектуалната собственост.
(2) Потребителите могат да записват, отпечатват или съхраняват на магнитен носител извлечения от този Site само за лична употреба.
(3) Потребителите се задължават да не възпроизвеждат, предоставят, продават или разпространяват на трети лица под каквато и да е форма, части или цели страници от информацията и услугите предоставяни от този Site без изричното позоваване на източника. Тогава, когато това се прави с търговска цел е задължително и писменото съгласие от администратора.
(4) Потребителите се задължават да не използват информацията или услугите, предоставяни от този Site в нарушение или с цел нарушаване на действащото законодателство.

Раздел II
Конфиденциалност


Чл. 11. (1) Администраторът е длъжен да вземе мерки за да запази поверителността на информацията, която потребителите са дали на съхранение или са създали при използване на информационните и учебните услуги.
(2) Администраторът има право да разкрива информацията по предходната алинея:

1. на свои служители и представители;
2. при официално запитване от длъжностни лица в изпълнение на нормативен акт;
3. при дейности свързани с предлагане, доставяне или поддържане на платформата за дистанционно обучение.

 

Глава четвърта
РИСКОВЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Приложим закон

Чл. 13. Тези общи условия са изготвени в съответствие с българското законодателство и потребителите могат да предявяват искове в съда единствено в предвидените от него случаи.

Прекратяване действието на общите условия

Чл. 14. (1) Действието на общите условия се прекратява по молба на потребителите или по инициатива на администратора.

(2) В случаите на предходната алинея администраторът и обучаваният са длъжни да уредят финансовите си отношения.

(3) При прекратяване действието на общите условия администраторът прекратява достъпа на потребителя до информационните и учебните услуги.

(4) Администраторът си запазва правото да прекъсва или променя по всяко време информацията, до която потребителите имат достъп.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 15. Правата и задълженията, които потребителите имат по тези общи условия не могат да бъдат прехвърляни на трети лица без писмено разрешение от администратора.

Изменения и допълнения на общите условия

Чл. 16. (1) Компетентност по отношение изменението и допълнението на настоящите общи условия има само администраторът.

(2) С изразеното по съответния начин и ред съгласие с общите условия, потребителите не могат да заявят, че отделни разпоредби от общите условия нямат сила за тях.

(3) Администраторът може да променя общите условия по всяко време чрез писмо или предварително уведомяване в платформата за дистанционно обучение.

(4) Потребителите са длъжни да осъществяват дейността си съгласно актуалната редакция на общите условия, а ако не са съгласни с последните изменения и допълнения имат възможност да ги отхвърлят след което достъпът им до платформата за дистанционно обучение се прекратява.

(5) Ако някоя от разпоредбите на тези общи условия се счита за нищожна, останалите продължават своето действие.

(6) В случай, че администраторът не настоява за стриктно изпълнение на всички разпоредби на настоящите условия или се забави да упражни своите права по тях, това не означава, че той се отказва от тези си права.

Език

Чл. 17. (1) Настоящите общи условия са изготвени и оповестени на български език.

Декларации

Чл. 18. С изразеното по съответния начин и ред съгласие с общите условия потребителят декларира, че:

1. е получил по електронен път копие от настоящите общи условия;
2. е прочел и разбрал общите условия и е съгласен да спазва всичките им разпоредби.